ZASADY ETYCZNE

OBOWIĄZKI REDAKCJI

Monitorowanie standardów etycznych: Redakcja monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie możliwe środki przeciwko nadużyciom związanym z publikacją.

Przejrzystość: Przedłożone manuskrypty są oceniane pod kątem zawartości intelektualnej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, obywatelstwo lub ideologię polityczną.

Decyzje wydawnicze: Redaktor Naczelny jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, który z nadesłanych artykułów powinien lub nie powinien zostać opublikowany. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji opiera się na jego znaczeniu, oryginalności, przejrzystości i wpływu na rozwój nauki.

Poufność: Rada naukowa i członkowie redakcji muszą dopilnować, aby wszystkie manuskrypty przedłożone do wydawnictwa pozostały poufne podczas przeglądu. Nie wolno im ujawniać żadnych informacji o przesłanym manuskrypcie żadnym osobom poza autorami, Redaktorem Naczelnym, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, Redaktorami Serii i Radą Naukową.

Ujawnianie i konflikt interesów: Niepublikowane materiały w przedłożonym manuskrypcie nie mogą być ujawnione przez Wydawnictwo bez pisemnej zgody autorów. Redaktorzy zawsze wykluczają potrzeby biznesowe naruszające standardy intelektualne i etyczne.

Utrzymanie integralności zapisu akademickiego: Redaktorzy będą strzec integralności opublikowanego akademickiego zapisu, nanosząc poprawki i odwołania oraz dochodząc do podejrzeń lub domniemanego niewłaściwego prowadzenia badań i publikacji. Plagiat i fałszywe dane są niedopuszczalne. Redakcja, w razie potrzeby, zawsze jest gotowa opublikować poprawki, wyjaśnienia, wycofania i przeprosiny.

Wycofanie manuskryptów z publikacji: Wydawnictwo rozważy wycofanie publikacji, jeśli:

– posiada wyraźny dowód, że wyniki są niewiarygodne, albo w wyniku niewłaściwego postępowania (np. wytwarzania danych), albo uczciwego błędu (np. błędnego obliczenia lub błędu eksperymentalnego),

– ustalenia zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu bez odpowiedniego odsyłacza, pozwolenia lub uzasadnienia (przypadki zbędnej publikacji),

– stanowi plagiat lub zgłasza nieetyczne badania.

Złożone artykuły nie zostaną usunięte z drukowanych kopii czasopisma ani z archiwów elektronicznych.

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Standardy raportowania: Autorzy raportów z oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywną dyskusję o jej znaczeniu. Dane podstawowe powinny być dokładnie przedstawione w manuskrypcie. Manuskrypt powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odnośników, aby umożliwić innym powielenie pracy. Wytwarzanie wyników i dokonywanie nieuczciwych lub niedokładnych stwierdzeń stanowi nieetyczne zachowanie i może spowodować odrzucenie lub wycofanie manuskryptu.

Oryginalność i plagiat: autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli autorzy wykorzystali pracę i/lub słowa innych, muszą być cytowane. Plagiat i fałszywe dane są niedopuszczalne.

Zatrzymywanie dostępu do danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie nieprzetworzonych danych do przeglądu redakcyjnego, powinni być przygotowani do publicznego udostępnienia takich danych i powinni być przygotowani do zatrzymania takich danych przez odpowiedni czas po publikacji ich pracy.

Autorstwo manuskryptu: autorstwo powinno być ograniczone do tych, którzy wnieśli znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację badania raportu. Wszyscy, którzy wnieśli wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy.

Odpowiedni autor powinien upewnić się, że wszyscy właściwi współautorzy i żaden nieodpowiedni współautor nie są uwzględnieni w dokumencie, a także że wszyscy współautorzy obejrzeli i zatwierdzili ostateczną wersję pracy i zgodzili się na jej przekazanie do publikacji.

Uznanie źródeł: Zawsze należy podać właściwe uznanie pracy innych. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na określenie zakresu zgłaszanej pracy.

Podstawowe błędy w opublikowanych pracach: gdy autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim własnym opublikowanym artykule, jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy w celu wycofania lub poprawienia artykułu.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Wkład w decyzje redakcyjne: recenzje partnerskie pomagają redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także mogą pomóc autorom w ulepszeniu ich rękopisu.

Terminowość: Każdy wybrany recenzent, który nie czuje się odpowiednio wykwalifikowany do przeglądu badań zgłoszonych w rękopisie lub wie, że jego terminowa kontrola będzie niemożliwa, powinien powiadomić o tym fakcie redaktora.

Poufność: Cały manuskrypt otrzymany do przeglądu musi być traktowany jako dokument poufny. Nie wolno go pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez redaktora.

Standardy obiektywizmu: Opinie powinny być prowadzone obiektywnie. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Recenzenci powinni wyraźnie wyrażać swoje poglądy za pomocą odpowiednich argumentów wspierających.

Uznanie źródeł: Recenzenci powinni zidentyfikować odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały wymienione przez autorów. Wszelkie znaczące podobieństwa między rozpatrywanym manuskryptem a jakąkolwiek inną opublikowaną publikacją należy zgłaszać redaktorowi.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów: Ważne informacje lub pomysły uzyskane w wyniku wzajemnej oceny muszą być poufne i nie mogą służyć osobistej korzyści. Recenzenci nie powinni podejmować się oceny manuskryptów, w których występują konflikty interesów wynikające z relacji konkurencyjnych, współpracy lub innych relacji z żadnym z autorów, firm lub instytucji zaangażowanych w powstanie manuskryptu.