DLA AUTORÓW

PODSTAWOWE INFORMACJE

Przed złożeniem artykułu do Czasopisma Technicznego należy pobrać Oświadczenie (Authors Statement). Po zaakceptowaniu treści oświadczenia należy je wydrukować, podpisać i przesłać skan do Redakcji  (wraz z plikiem artykułu). Tylko artykuły z podpisanym oświadczeniem będą podlegały dalszemu procedowaniu. Podpisane Oświadczenie jest jednocześnie zgodą na publikację artykułu na licencji Creative Commons CC BY-SA 4.0.
Artykuły do Czasopisma Technicznego prosimy kierować w wersji elektronicznej (w plikach programu Word) do Redakcji na adres e-mailowy:

Informujemy o obowiązującej od 2020 roku opłacie w wysokości 950 zł brutto. Fakturę za publikację artykułu otrzymają Państwo po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych.
Prosimy o przesyłanie artykułu w formacie .rtf, .doc lub .docx. Prosimy nie wysyłać artykułów w formacie .pdf.

PIERWSZA STRONA:
Na pierwszej stronie artykułu należy podać w kolejności:

 • tytuł artykułu w języku angielskim,
 • streszczenie w języku angielskim,
 • słowa kluczowe w języku angielskim,
 • informację o autorze/ach: imię (imiona) autora/autorów, nazwisko(a), nazwę instytutu, wydział, uczelnię/instytucję (w języku angielskim), numer(y) ORCID autora/autorów, adres(y) e-mail.

Prosimy o przygotowanie streszczenia tak, aby znajdowało się na pierwszej stronie (każde streszczenie powinno mieć 600-1000 znaków).

WPROWADZENIE:
Wprowadzenie powinno zawierać jasne opisy badań, odpowiednią literaturę przedmiotu oraz proponowane podejście lub rozwiązanie.

RYSUNKI, TABELE, RÓWNANIA:
Zaleca się umieszczenie w tekście tabel i rysunków. Każda tabela lub rysunek należy zatytułować i podpisać. Tytuł tabeli należy wpisać nad tabelą.

Rysunki to ilustracje,wykresy, mapy, rysunki, zdjęcia itp. Rysunki należy zapisać jako plik obrazu (.JPG, .PNG, .TIFF). Każdy rysunek powinien mieć co najmniej 300 dpi. Proszę podać źródła rysunków. Jeśli źródło jest własne, można użyć sformułowania„[badanie własne]”. Rysunki należy umieścić w tekście, a nie na końcu dokumentu. Dodatkowo prosimy o przesłanie wszystkich ilustracji w osobnych plikach.
Prosimy używać skrótu „Rys.” przy opisywaniu ilustracji (np. rys. 1) (nie Il. ani ryc.).

Jesteśmy w stanie otwierać i przetwarzać pliki zapisane w programach: Adobe InDesign 6.0, Adobe Page Maker 6.5, Adobe Photoshop 7.0, Corel Draw 9.0, Adobe Illustrator 9.0, MS Word 2002 / XP

Uwaga!
Prosimy o nieprzesyłanie nam plików graficznych pobranych z Internetu, ponieważ rozdzielczość obrazu takich plików jest bardzo mała (72 dpi), co uniemożliwia ich poprawny wydruk (wymagana rozdzielczość to 300 dpi).

Tabele to wartości liczbowe lub tekst wyświetlany w wierszach i kolumnach. Prosimy przesyłać tabele jako tekst do edycji, a nie obrazy.

W opisie tabel należy używać pełnego terminu „Tabela” (np. Tabela 1)

W liczbach należy stosować kropkę jako separatora dziesiętnego. W języku angielskim przecinek używany jest do oddzielenia tysięcy i milionów, np .:

 • 1000 = jeden tysiąc
 • 1,000,563 = jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy
 • 1,000.563 = tysiąc i pięćset sześćdziesiąt trzy tysięczne

Kursywą oznacza się:

 • litery symbolizujące liczby, wielkości zmienne i stałe oraz punkty geometryczne;
 • symbole funkcji, np. f (x);
 • symbole literowe i skróty literowe występujące w indeksach dolnych i górnych (z wyjątkiem dwu- lub trzyliterowych skrótów, np. ikr, Xwe, Xwy, utworzonych z pierwszych liter jednego słowa);
 • symbol częściowej różniczki ∂, który można również zapisać prosto.

Pismem prostym oznacza się:

 • litery arabskie i rzymskie, także w indeksach dolnych i górnych, np. x1;
 • litery greckie, także w pismach matematycznych, np. α;
 • symbole i skróty jednostek miary, np. m, g;
 • skróty składające się z dwóch lub więcej liter, np. Re (numer Reynolda);
 • stałe symbole funkcji, takie jak: ar, arc, arccos, arcosh, arcsin, arctg, arctgh, arg, arsinh, artgh, clg, const, cos, cosec, cosech, cosh, cov, ctg, ctgh, det, diag, div, exp, grad, Im, inf, lg, lim inf, lim sup, ln, log, max, min, mod, non, Re, rot, sec, sech, sgn, sin, sinh, sup, tg, tgh;
 • symbol różniczki d, można go również zapisać kursywą;
 • liczby specjalne: π i e (podstawa logarytmu naturalnego);
 • prawdopodobieństwo P (A), wartość oczekiwana E (x), wariancja zmiennej losowej D2 (X), symbol zmiany (wzrostu) Δ (delta).

Do rozróżnienia macierzy (np. A, I, E) stosuje się pogrubione pismo proste, a do wektorów stosuje się pogrubioną kursywę.

PODZIĘKOWANIE:
Zawiera informacje o osobach, które przyczyniły się do powstania artykułu, a także szczegóły ewentualnych dotacji, funduszy przeznaczonych na badania opisane w artykule.

BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY:
W tekście bibliografię należy cytować w formacie APA. Nazwisko autora, rok i ewentualnie numer strony w nawiasach (Nowak, 2012: 34–55). Dodatkowe informacje, uzupełniające tekst, można zamieścić w przypisach na dole strony. Akta prawne należy cytować w tekście jako (Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2313). Bibliografię należy podać w porządku alfabetycznym.

W bibliografii dane należy podawać w języku cytowanej publikacji. Prosimy nie tłumaczyć polskich (ani żadnych innych) tytułów publikacji w bibliografii na język angielski, chyba że są to wydania angielskie lub dwujęzyczne. Należy korzystać z oryginalnego zapisu w bibliografii. Pozycja bibliograficzna, która nie jest napisana alfabetem łacińskim, powinna być transliterowana (np. Cyrylica) lub należy dokonać jej transkrypcji (np. Chińskie znaki).

Zakres autocytatów w Bibliografii nie może przekroczyć 25% całości, w tym współautorzy.

Każde odwołanie musi kończyć się kropką (z wyjątkiem adresów internetowych lub numerów DOI – na końcu nie ma kropki).

Przykłady cytowania popularnych typów publikacji:

 • Książki (1-4 autorów):

Matthews, J.R., Matthews, R. (2008). Successful Scientific Writing: A Step-by-Step Guide for the Biological and Medical Sciences. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Książki (więcej niż 4 autorów):

Bobowski, K. i in. (2001). Potoczne teorie dotyczące emocji. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.

 • Rozdział książki:

McKenzie, H., Boughton, M. (2008). Explaining the complexities and value of nursing practice and knowledge. In I. Morley, M. Crouch (Eds.), Knowledge as value: Illumination through critical prisms (pp. 209-224). Amsterdam, Netherlands: Rodopi.

 • Książka pod redakcją:

Leitch, M.G., & Rushton, C.J. (Eds.). (2019). A new companion to Malory. D.S. Brewer.

 • Artykuł w czasopiśmie:

Li, S., Seale, C. (2007). Learning to do qualitative data analysis: An observational study of doctoral work. Qualitative Health Research, 17(10), 1442-1452. https://doi.org/10.1177/10497323073069241049732307306924

 • Strona internetowa z autorem:

Cain, K. (2012). The Negative effects of Facebook on communication. Social Media Today RSS. Retrieved from http://socialmediatoday.com (date of access: 2020/01/15).

 • Strona internetowa bez autora:

$250m funding boost for malaria vaccine. (2003). Retrieved from https://www.abc.net.au/news/2003-09-22/250m-funding-boost-for-malaria-vaccine/1482220 (date of access: 2020/01/15).

 • Artykuł konferencyjny:

Muntin, A. (2014). FEM modeling and experimental research of through-thickness strain distribution during hot plate rolling. In METAL 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials (pp. 377–382). Ostrava: TANGER. Patents: Nowak, A. (2019b).).

 • Patent:

Lamel modułu fotowoltaicznego. P.012345.

 • Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ochrony środowiska ptaków Natura 2000 (Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2313).

 

ZAKOŃCZENIE
Na końcu artykułu można dodać: tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku narodowym.

LISTA CZĘSTYCH BŁĘDÓW:

 • cel naukowy i wkład pracy nie są jasno określone we wstępie artykułu,
 • brak odwołań do tabel i rysunków zamieszczonych w tekście wraz z odpowiednim komentarzem,
 • brak konkluzji,
 • brak wystarczającej liczby cytowań z aktualnej literatury zagranicznej, zwłaszcza czasopism,
 • brak powołań bibliograficznych w tekście,
 • niewłaściwy format cytowanej bibliografii i przypisów końcowych.

Authors_Statement